VD / Generalsekreterare summerar första halvåret 2020

VD / Generalsekreterare summerar första halvåret 2020

VD-Rapport kvartal 2 2020

 

Här kommer en sammanfattning av första halvåret 2020.

Ett halvår som inte liknat något tidigare med anledning av den coronapandemi som, för svensk del, bröt ut i första delen av mars 2020 med närmast ”tvärbroms” i ekonomin. Branschen hade en nedgång i antal transaktioner med närmare 45% under perioden från mitten av mars till mitten av juni. Den ackumulerade omsättningen minskade med drygt 30% och branschen minskade tillgänglig vagnpark med närmare 20% eller närmare 10.000 fordon. Från mitten av juni blev efterfrågan betydligt bättre och svenskarna valde ”hemester” istället för utlandsresor. Fortsatt var den inkommande turismen från utlandet nära noll och det inhemska flygresandet krympte ordentligt vilket påverkade flygplatsaffären väldigt starkt. Nedgången där var som värst 98% under en period. Se statistikavsnittet nedan för att se hur affären förändrades kvartal för kvartal och ackumulerat.

 

Medlemmar

Vi var vid utgången av juni 2020 exakt 104 unika medlemmar med totalt ca 470  bolag bakom. Efter justeringen av medlemsavgiften har flera av de minsta medlemmarna valt att hoppa av medlemskap precis så som vi förutspådde i samband med förändringen av medlemsavgiften inför 2019. Sammantaget har vi fått 5 nya medlemmar under första halvåret och 5 har lämnat. Fortsatta kontakter hålls med Sixt (FleetManager) men där är det mer osäkert hur de väljer att göra.

 

Utbildning

 Under första halvåret 2020 utbildade vi 139 personer i Starta och Driva Biluthyrning inklusive den tunga delen. Detta är helt i linje med ursprunglig budget och mer än positivt med hänsyn tagen till den rådande coronapandemin. Vi hann genomföra en ”analog” kursomgång i februari innan pandemin omöjliggjorde fortsatta träffar av det slaget. Att vi fick den nya e-learningmodulen på plats har inneburit att vi hållit uppe tempot trots pandemistörningar. Hittills har 72 personer betalat för och genomgått den nya webbaserade utbildningen.

 

Säkerhet

Under perioden har digitala möten hållits i vår egen säkerhetsgrupp tillsammans med polis och larmtjänst för att stävja stölder, bedrägerier och olovliga brukanden/förfoganden. Första halvåret 2020 var relativt sett en bra period för vår bransch i detta avseende. Särskilt för medlemmar i förbundet med tillgång till info. registret och närkontakt med polis och larmtjänst. Uppkopplingen mot 365id har sannolikt också varit till vår fördel. En heltäckande analys av årets tillgrepp, efterlysningar och återfunna fordon pågår tillsammans med polis och larmtjänst. Detta för att identifiera system och mönster för att kunna motverka dessa. 

 

Statistik

Här kommer statistik för 2020 och omfattar  Q1 och Q2 plus första halvåret ackumulerat jämfört med motsvarande period/er 2019. De här siffrorna omfattar de sju största aktörerna sammantaget. I årssammanställningen för 2019 tar vi med alla aktörer i branschen. Den sammanställningen hittar du på vår hemsida under Aktuellt/Branschstatistik.

 

                                         Q1 2020                             Q1 2019           diff %                                

 

Antal bilar                          33.617                                33.767               -0,4

Hyror                                  3.508″                                 3.885″               -9,7

Dygn                                   1.775”                                  1.886”               -5,9

Omsättning                           739”                                   777”                 -4,9

Beläggn.                                58,7                                     62,0                 -3,3

 

                                         Q2 2020                             Q2 2019           diff  %                                

 

Antal bilar                          31.215                               38.735               -19,5

Hyror                                  2.730″                               4.689″                 -41,8

Dygn                                   1.424”                                2.136”                 -33,3

Omsättning                            606”                                   912”                -33,6

Beläggn.                                 50,7                                    61,3                 -10,6

 

                                     Q1 + Q2 2020                     Q1 + Q2 2019          diff  %                                

 

Antal bilar                          32.416                                36.251                  -10,6

Hyror                                  6.238”                                8.575”               -27,3

Dygn                                   3.199”                                4.022”                    -19,5

Omsättning                        1.345”                               1.689”                     -19,4

Beläggn.                               54,7                                   61,7                        -7,0

 

 

Omvärlden

Den så kallade bilpoolsutredningen kom med sitt betänkande under Q2. Utredningen fick namnet ”Motorfordonspoolsutredningen” och kom i stort sett fram till två saker. För det första är det inte möjligt att, under rådande lagstiftning, ändra momssatsen på delade mobilitetstjänster så länge hyrestagaren utför transporten av sig själv! För det andra kom man fram till att med viss ändring i förordningen skulle det vara möjligt för kommuner och regioner att upplåta särskilda parkeringsplatser, mot vederlag, för all slags delad mobilitet om man så önskar! Det var helt i linje med vad vi frenetiskt och via åtskilliga kanaler har låtit framföra till utredningen.

De allra flesta, inklusive EU-kommissionen och den svenska regeringen, är överens om att själva ägandet av transportmedel inte längre är lika betydelsefullt som tidigare. I varje fall inte i de större städerna. Miljö- och trängselproblematik hjälper också till att skynda på utvecklingen. Efter att framförallt politiker, under en lång tid koncentrerat sina lösningar till så kallade bilpooler, börjar man i allt större utsträckning nu förstå att även traditionell biluthyrning gör samma sorts nytta. I tillägg till detta har ju biluthyrningen hittat en affärsmodell som är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Man har också på många håll begripit att en mer flexibel och säker tillgång till hyrbil är en absolut förutsättning för att människor ska våga släppa ifrån sig sina bilar. Framtiden kommer att kräva ett samförstånd mellan kollektiv trafik, samåkning, taxi, biluthyrning och annan bildelning. Ur det perspektivet är branschens framtid mycket ljus. Här gäller det att fortsätta bevakningen och arbetet med att alla aktörer får konkurrensneutrala förhållanden att verka under. Detta jobbar BUS hårt med såväl mot svenska politiker som mot EU-politiker genom Leaseurope, där vi är drivande och aktiva.

Vi får just nu bra gehör från svenska politiker och myndigheter kring nyttan med biluthyrning som en fungerande form av delad mobilitet..

 

Påverkan och opinion

Under perioden har kontakter/påverkan hållits med:

– Transportstyrelsen – GD,Fordonsinfo. Om Trängselskatt, Målvaktslag, Bonus-Malus, Miljözoner

– Infrastrukturminister Thomas Enroth

– Trafikborgarrådet Daniel Helldén

– Riksdagens skatteutskott

– Finansdepartementet – Petter Klasson, Momsutredning

– Boverksutredningen – Thomas Norman

-Seminarium om brottsförebyggande insatser – Rikspolischefen, Fredrik Reinfeldt m.fl

-Nya tjänster nya resvanor – Stockholms stad – 2 april

– Sustainable mobility-Fleet, future & fuels

-Riksdagens skatteutskott – Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen –

-Möte med trafikborgarrådet/utskottet – Daniel Hellde´n m.fl.

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool  – BUS

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool  – FORES

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – BIL Sweden

-Transportstyrelsen – Hur får vi tillgång till fordonsrelaterade uppgifter

-Seminarium – Laddat för Elbilar – Stockholms Stad

– Workshop med prof. Maria Börjesson och Jonas Eliasson angående ”smarta ..”

-Uppföljning – Trafikborgarrådet Daniel Helldén – ”Den smarta staden”

-Debattartikel – DN, DI SvD – Trängselskatter och andra avgifter

-Möte med (C) trafikutskott i Riksdagen

-Möte med (SD) trafikutskott i Riksdagen

-Möte med (KD) trafikutskott i Riksdagen

-.Möte med (M) trafikutskott i Riksdagen

-Möte med övriga Riksdagspartier

-Stor insats tillsammans med JKL – Påverka Bilpoolsfrågan och flytta fram branschens position

-Kammarkollegiet – Inför den nya SMV upphandlingen

-Stora Mobilitetsdagen – (Nytt format på ”Stora Bildagen”)

-Seminarium i Riksdagen med Jens Holm (V) ordf. trafikutskottet

-Möte med Martin Persson IVL delad mobilitet

-Återträff med Bilpoolsutredningen

-Möte med Maria Stockhaus (M) trafikutskott i Riksdagen

 

Ekonomi

 Första halvåret  2020 har gått i enlighet med den budget som styrelsen godkände i december 2019 och de nya medlemsavgifterna som antogs i december 2018. Vi har budgeterat medlemsavgifter till MSEK 3,1 under 2020 och dessa har per Q2 kommit in. Intäkten för utbildningar är per Q2 756.000 och kommer, per helår, att landa på 950.000 MSEK vilket är 50 TSEK bättre än budget.

Kostnaderna ligger helt i linje med budget. Vi har brukat lite mer pengar än budgeterat på pr/kommunikation genom JKL men också fått ut mer än väntat. Omvänt har vi inte förbrukat motsvarande när det gäller informationsregistret resor och Leaseurope. Förbundet ligger dock ute med SEK 407.000 med anledning av processen mot STIM/Sami. Dessa pengar har nu hämtats tillbaka efter lagakraftvunnen dom.

 

Våra rättsprocesser – Stim/SAMI & KO/KoV

Stim/SAMI

Efter att domslutet gått oss emot i Patent- och marknadsdomstolen, överklagade vi till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Huvudförhandlingen där hölls i två dagar, 28:e och 29:e november. Dom avkunnades den 17 januari 2018 och gick i vår favör.

Efter det har motparten överklagat och Högsta Domstolen har tagit upp målet till överprövning. HD har också begärt förhandsbesked i några delfrågor hos EU-domstolen. Yttrande har under perioden jobbats igenom och ingivits till EU-domstolen. EU-domstolen höll förhandling i målet den 6 november med vårt och SAMIs deltagande. Den 15 januari 2020 meddelades genraladvokatens förslag. Slutligt svar kom från EU-domstolen i april och gick helt i vår favör. Därefter har motparten valt att dra tillbaka sin överklagan till HD och därmed har domen från Patent- och marknadsöverdomstolen vunnit laga kraft och saken är därmed utagerad.

 

Framgångar BUS 2019-2020

 

  • Bilpoolsutredningen
  • STIM/Sami
  • Hyresnedsättning SNI
  • Samverkan Bil Sweden/Transportföretagen
  • Politisk relevans
  • Mediarelevans/coverage
  • Lansering av
  • E-learning

 

Anders Trollsås, vd