Glädjande information!

Glädjande information!

Glädjande information om tvisten mot Stim/SAMI angående ersättning för radio i hyrbil

 

Den 2 april 2020 meddelade EU-domstolen dom i mål mellan Biluthyrarna och Stim/SAMI. Vi kan glädjande informera att EU-domstolen fastslår att uthyrning av bilar utrustade med radiomottagare inte utgör överföring till allmänheten respektive återgivning för allmänheten i den mening som avses i de aktuella direktiven. Med andra ord fastställer EU-domstolen att biluthyrare inte ska betala ersättning till Stim och SAMI för att det finns radio i hyrbilar. Domstolen motiverar sin dom med att biluthyrare inte agerar avsiktligt för att ge sina kunder tillgång till musik. Istället tillhandahåller biluthyrare enbart de fysiska förutsättningarna (en inbyggd radiomottagare) för att möjliggöra eller genomföra en överföring av musik. Detta menar domstolen ska i sig inte anses utgöra överföring av musik som dess rättighetshavare har rätt att ta betalt för.

 

EU-domstolens dom innebär i princip slutet på en tvist som har pågått sedan 2016. Det som händer nu är att Högsta domstolen kommer att få domen av EU-domstolen och utifrån den avgöra två mål – ett mellan vår medlem Nordisk Biluthyrning och SAMI, och ett mellan Fleetmanager och Stim. Eftersom EU-domstolen är överordnad medlemsländernas högsta domstolar kan den svenska Högsta domstolen inte döma på annat sätt än till biluthyrarnas fördel. När detta sker är i dagläget oklart men troligtvis hinner Högsta domstolen inte döma av målen före sommaren utan det sker till hösten.

 

Biluthyrarna kan idag konstatera att den juridiska bedömning vi gjorde 2016 var korrekt och att taktiken att ta frågan till EU-domstolen var framgångsrik. Visserligen vann vi i hovrätten, efter förlust i första instans, men parallellt har Fleetmanager haft ett mål mot Stim där Fleetmanager har förlorat i denna huvudfråga både i tingsrätt och hovrätt. Den slutsats vi därför kan dra är att majoriteten av de svenska domstolarna har tolkat EU-domstolens praxis på ett felaktigt sätt. Lyckligtvis är nu frågan slutligt avgjord till biluthyrares fördel vilken innebär att biluthyrarna även kommer att bli ersatta för de rättegångskostnader som har upparbetats under alla de år som tvisten har pågått. Dessutom är hotet från Stim och SAMI om krav på retroaktiv ersättning från 2015 avvärjt.

 

EU-domstolens dom finns att läsa här: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D63BDA29956D323E080AD097DA665274?text=&docid=224895&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3223245