VD / Generalsekreterare summerar kvartal 3 2019

VD / Generalsekreterare summerar kvartal 3 2019

VD-Rapport kvartal 3 2019

Här kommer en sammanfattning av de tre första kvartalen för 2019.

Medlemmar

Vi var vid utgången av september 2019 exakt 103 unika medlemmar med totalt 470  bolag bakom. Efter justeringen av medlemsavgiften har flera av de minsta medlemmarna valt att hoppa av medlemskap precis så som vi förutspådde i samband med förändringen av medlemsavgiften inför 2019. Enterprise är nu medlemmar under namnet ”Shared mobility Sverige” och var  representerade på årsmötet den 23 maj. Flera nya aktörer har visat intresse och kommer att bli medlemmar under 2019 och 2020. GoMore överväger att bli medlemmar så fort de har verksamhet igång i Sverige. Fortsatta kontakter hålls med Sixt (FleetManager) men där är det mer osäkert hur de väljer att göra.

 Utbildning

 Under de tre första kvartalen 2019 utbildade vi 125 personer i Starta och Driva Biluthyrning. Detta är helt i linje med föregående år och förväntan. Bokningsläget inför kursen i november är dock tydligt vikande. Inte helt oväntat med tanke på den förestående E-learningen och konjunkturen.

Viktigt att följa noga nu när vi ska genomföra en övergång till E-learning för att förstå prismekanismerna och vilka konsekvenser det kommer att få. Beslut kring prissättning fattades på strategimöte i september.

E-learning modulen av ”Starta och Driva” håller nu på att färdigställas. Skarp produktion Q4 2019. Därefter testkörning och skarp lansering under Q1 2020.. Produktionen beräknas kosta 300.000:- i framtagning och därefter ca 60.000:- per år i licenser, avgifter och support med mera. Fram till idag har produktionen av manuella utbildningar varje år kostat ca 350.000:- medan intäkten legat på ca 950.000:-.

Säkerhet

Under perioden har möten hållits i vår egen säkerhetsgrupp tillsammans med polis och larmtjänst för att stävja stölder, bedrägerier och olovliga brukanden/förfoganden. 2018 var relativt sett ett mycket bra år för vår bransch i detta avseende och de tre första kvartalen 2019 har också varit mycket bra. Särskilt för medlemmar i förbundet med tillgång till info. registret och närkontakt med polis och larmtjänst. Uppkopplingen mot 365id har sannolikt också varit till vår fördel.

Under perioden har vi även deltagit i 3 möten med Finansbolagens Förenings ”säkerhetsgrupp för fordonsfrågor”. Vi ska från vår sida lägga fram en offert/förslag på hur finansbolagen kan bli passiva medlemmar i Biluthyrarna med särskild avgift, och därigenom bidra till och utnyttja vårt info. register för att få detta så heltäckande som möjligt. Polisen förordar och tillstyrker att så sker.

Säkerhetsgruppens stora info. möte kommer att hållas den 14 november hos Nordea där vi också deltar aktivt i paneldiskussioner.

Vidare har vi deltagit i den särskilda gruppering som bearbetar polis och andra myndigheter för att kväsa internationell organiserad brottslighet. Detta gör vi tillsammans med Bil Sweden, Försäkringsbranschen, Transportföretagen, Stöldskyddsföreningen med flera.

 Statistik

Här är ett utdrag ur rapporten för Q2 2019 och omfattar  Q1 till och med Q3 jämfört med motsvarande period året innan. De här siffrorna omfattar de sju största aktörerna sammantaget. I årssammanställningen tar vi med alla aktörer i branschen. Den sammanställningen hittar du på vår hemsida under Aktuellt/Branschstatistik. Statistiken ligger i ett excel-format så att alla kan laborera med densamma.

                                          2018                                 2019           diff %                                

Antal bilar                          37.223                                36.896         -0,9

Hyror                                  1.281”                               1.297”        +1,2

Dygn                                   6.325”                                6.464”         +2,2

Omsättning                         2.631”                                2.743”          +4,3

Beläggn.                              62,7%                               64,8%         +2,1

 

Omvärlden

Hela världen pratar numera om all möjlig form av bildelning, däribland biluthyrning, som en viktig del av den framtida transportlösningen. De allra flesta, inklusive EU-kommissionen och den svenska regeringen, är överens om att själva ägandet av transportmedel inte längre är lika betydelsefullt som tidigare. I varje fall inte i de större städerna. Miljö- och trängselproblematik hjälper också till att skynda på utvecklingen. Efter att framförallt politiker, under en lång tid koncentrerat sina lösningar till så kallade bilpooler, börjar man i allt större utsträckning nu förstå att även traditionell biluthyrning gör samma sorts nytta. I tillägg till detta har ju biluthyrningen hittat en affärsmodell som är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Man har också på många håll begripit att en mer flexibel och säker tillgång till hyrbil är en absolut förutsättning för att människor ska våga släppa ifrån sig sina bilar. Framtiden kommer att kräva ett samförstånd mellan kollektiv trafik, samåkning, taxi, biluthyrning och annan bildelning. Ur det perspektivet är branschens framtid mycket ljus. Här gäller det att fortsätta bevakningen och arbetet med att alla aktörer får konkurrensneutrala förhållanden att verka under. Detta jobbar BUS hårt med såväl mot svenska politiker som mot EU-politiker genom Leaseurope, där vi är drivande och aktiva.

Vi får just nu bra gehör från svenska politiker och myndigheter kring nyttan med biluthyrning som en fungerande form av delad mobilitet. Bilpoolsutredningens direktiv kommer dock inte att ändras men möjligen breddas, så att våra medlemmar kan verka under definitionen där det passar att jobba med den affärsmodellen. Bakgrunden och huvudskälet är dock i första hand att offentliga och privata vagnparker ska kunna delas då de inte är i bruk för sina ordinarie ändamål.

Påverkan och opinion

Under perioden har kontakter/påverkan hållits med:

– Transportstyrelsen – GD,Fordonsinfo. Om Trängselskatt, Målvaktslag, Bonus-Malus, Miljözoner

– Infrastrukturminister Thomas Enroth

– Trafikborgarrådet Daniel Helldén

– Riksdagens skatteutskott

– Finansdepartementet – Petter Klasson, Momsutredning

– Boverksutredningen – Thomas Norman

-Seminarium om brottsförebyggande insatser – Rikspolischefen, Fredrik Reinfeldt m.fl – 15 april

-Nya tjänster nya resvanor – Stockholms stad – 2 april

– Sustainable mobility – Fleet, future & fuels – 5 april

-Riksdagens skatteutskott – Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen – 24 april

-Möte med trafikborgarrådet/utskottet – Daniel Hellde´n m.fl. – 16 maj

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – 3 september – BUS

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – 3 september – FORES

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – 17 september – BIL Sweden

-Transportstyrelsen – Hur får vi tillgång till fordonsrelaterade uppgifter – 3 september

-Seminarium – Laddat för Elbilar – Stockholms Stad – 4 september

Planerade insatser:

– Workshop med prof. Maria Börjesson och Jonas Eliasson angående ”smarta ..” – 11 okt

-Uppföljning – Trafikborgarrådet Daniel Helldén – ”Den smarta staden”

-Debattartikel – DN, DI SvD – Trängselskatter och andra avgifter

-Möte med (C) trafikutskott i Riksdagen – 15 okt

-Möte med (SD) trafikutskott i Riksdagen – 4 nov

-Möte med (KD) trafikutskott i Riksdagen – 20 nov

-.Möte med (M) trafikutskott i Riksdagen – 27 nov

-Möte med övriga Riksdagspartier – t.b.d

-Stor insats tillsammans med JKL – Påverka Bilpoolsfrågan och flytta fram branschens position

-Kammarkollegiet – Inför den nya SMV upphandlingen – 8 november

-Stora Mobilitetsdagen – (Nytt format på ”Stora Bildagen”) – 10 dec

Ekonomi

 Under de tre första kvartalen har det gått i enlighet med den budget som styrelsen godkände i november 2018 och de nya medlemsavgifterna som antogs i december 2018. Den minnesgode kommer ihåg att vi budgeterat medlemsavgifter till MSEK 3,1 under 2019. Vi har under de tre kvartalen fått in MSEK 3,0 vilket väl speglar de 100 medlemmar som betalat sin avgift och de 10 medlemmar som valt att kliva av. Intäkten för utbildningar kommer att landa på 0,9 MSEK vilket är 100 TSEK bättre än budget och kompenserar till fullo.

Kostnaderna ligger helt i linje med budget. Nya pengar för processerna mot Stim/SAMI och KO/KoV tas in från de tre största under Q3-Q4.

Våra rättsprocesser – Stim/SAMI & KO/KoV

Stim/SAMI

Efter att domslutet gått oss emot i Patent- och marknadsdomstolen, överklagade vi till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Huvudförhandlingen där hölls i två dagar, 28:e och 29:e november. Dom avkunnades den 17 januari 2018 och gick i vår favör.

Efter det har motparten överklagat och Högsta Domstolen kommer nu att ta upp målet till överprövning. HD har också begärt förhandsbesked i några delfrågor hos EU-domstolen. Yttrande har under perioden jobbats igenom och ingivits till EU-domstolen. Assistans och support har efterfrågats från Leaseurope efter dragning i Bryssel tillsammans med vårt ombud Johan Åberg. Dock har inget särskilt inkommit bortsett från ett liknande fall i Tjeckien som gick oss emot. EU-domstolen har därefter meddelat att man ska pröva frågan om överföring ur ett EU perspektiv, detta sker 6 november. Besked kan förväntas under 2020.

 KO/KoV

 Under alla år har vi haft en bra relation till och ett gott samtal med Konsumentverket och konsument Europa angående våra ”Allmänna hyresvillkor”, på baksidan av våra hyresavtal.

Därför blev vi en smula överraskade då det plötsligt damp ner en stämningsansökan från Konsumentombudsmannen gällande oskäliga avtalsvillkor avseende vår punkt 8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet.

Konsumentombudsmannen stämmer Biluthyrarna Sverige att mot vite ej längre få rekommendera hyresvillkor innehållande nuvarande ordalydelse med strikt ansvar för hyrestagaren.

Patent- och Marknadsdomstolen har avgivit dom i målet och tyvärr gick det oss emot. Vi har överklagat domen och hunnit få besked från PMÖD om att även överprövningen går oss emot.

Biluthyrarna Sverige har därefter omedelbart dragit tillbaka sin rekommendation om strikt ansvar och en ny definition, utgående från presumtionsansvar för privatpersoner och samma strikta ansvar som tidigare för avtalskunder tas fram. De nya allmänna hyresvillkoren lanserades till våra medlemmar 10 okt, alltså början av kvartal 4 för att börja användas. På grund av administrativa skäl har införandet av de nya villkoren dröjt hos flera av våra stora medlemmar och KO har därför agerat med hot om åtgärder mot dessa. Återstår att se var det slutar…

Anders Trollsås, vd