VD / Generalsekreterare summerar 2019

VD / Generalsekreterare summerar 2019

 

Här kommer en sammanfattning av 2019.

 

Medlemmar

Vi var vid utgången av december 2019 exakt 107 unika medlemmar med totalt ca 470 bolag bakom. Efter justeringen av medlemsavgiften har flera av de minsta medlemmarna valt att hoppa av medlemskap precis så som vi förutspådde i samband med förändringen av medlemsavgiften inför 2019. Sammantaget har vi fått 15 nya medlemmar under året och 11 har lämnat.

Utbildning

Under 2019 utbildade vi 185 personer i Starta och Driva Biluthyrning. Detta är helt i linje med föregående år och förväntan.
Viktigt att följa noga nu när vi håller på att genomföra en övergång till E-learning för att förstå prismekanismerna och vilka konsekvenser det kommer att få. Beslut kring prissättning fattades på strategimöte i september.

E-learning modulen av ”Starta och Driva” är nu färdigställd. Skarp produktion Q4 2019. Därefter testkörning och skarp lansering under Q1 2020.

Säkerhet

Under perioden har möten hållits i vår egen säkerhetsgrupp tillsammans med polis och larmtjänst för att stävja stölder, bedrägerier och olovliga brukanden/förfoganden. 2019 var relativt sett ett mycket bra år för vår bransch i detta avseende. Särskilt för medlemmar i förbundet med tillgång till info. registret och närkontakt med polis och larmtjänst. Uppkopplingen mot 365id har sannolikt också varit till vår fördel. En heltäckande analys av årets tillgrepp, efterlysningar och återfunna fordon pågår tillsammans med polis och larmtjänst. Detta för att identifiera system och mönster för att kunna motverka dessa.

Under perioden har vi även deltagit i 4 möten med Finansbolagens Förenings ”säkerhetsgrupp för fordonsfrågor”.

Säkerhetsgruppens stora info. möte avhölls den 14 november hos Nordea där vi också deltog aktivt i paneldiskussioner med mera.
Vidare har vi deltagit i den särskilda gruppering som bearbetar polis och andra myndigheter för att kväsa internationell organiserad brottslighet. Detta gör vi tillsammans med Bil Sweden, Försäkringsbranschen, Transportföretagen, Stöldskyddsföreningen med flera.

Statistik

Här är ett utdrag ur rapporten för helåret 2019 och omfattar Q1 till och med Q4 jämfört med motsvarande period året innan. De här siffrorna omfattar de sju största aktörerna sammantaget. I årssammanställningen tar vi med alla aktörer i branschen. Den sammanställningen hittar du på vår hemsida under Aktuellt/Branschstatistik.

 

                                           2018                       2019                       diff %

Antal bilar                        36.517                    36.057                     -1,3

Hyror                                 1.702″                     1.696″                     -0,4

Dygn                                  8.303”                      8.413”                    +1,3

Omsättning                      3.454”                      3.592”                    +4,0

Beläggning                        63,0                          64,7                       +1,7 %-enheter

 

Omvärlden

Hela världen pratar numera om all möjlig form av bildelning, däribland biluthyrning, som en viktig del av den framtida transportlösningen. De allra flesta, inklusive EU-kommissionen och den svenska regeringen, är överens om att själva ägandet av transportmedel inte längre är lika betydelsefullt som tidigare. I varje fall inte i de större städerna. Miljö- och trängselproblematik hjälper också till att skynda på utvecklingen.

Efter att framförallt politiker, under en lång tid koncentrerat sina lösningar till så kallade bilpooler, börjar man i allt större utsträckning nu förstå att även traditionell biluthyrning gör samma sorts nytta. I tillägg till detta har ju biluthyrningen hittat en affärsmodell som är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Man har också på många håll begripit att en mer flexibel och säker tillgång till hyrbil är en absolut förutsättning för att människor ska våga släppa ifrån sig sina bilar. Framtiden kommer att kräva ett samförstånd mellan kollektiv trafik, samåkning, taxi, biluthyrning och annan bildelning. Ur det perspektivet är branschens framtid mycket ljus. Här gäller det att fortsätta bevakningen och arbetet med att alla aktörer får konkurrensneutrala förhållanden att verka under. Detta jobbar BUS hårt med såväl mot svenska politiker som mot EU-politiker genom Leaseurope, där vi är drivande och aktiva.

Vi får just nu bra gehör från svenska politiker och myndigheter kring nyttan med biluthyrning som en fungerande form av delad mobilitet. Bilpoolsutredningens direktiv kommer dock inte att ändras men möjligen breddas, så att våra medlemmar kan verka under definitionen där det passar att jobba med den affärsmodellen. Bakgrunden och huvudskälet är dock i första hand att offentliga och privata vagnparker ska kunna delas då de inte är i bruk för sina ordinarie ändamål.

Påverkan och opinion

Under perioden har kontakter/påverkan hållits med:

– Transportstyrelsen – GD,Fordonsinfo. Om Trängselskatt, Målvaktslag, Bonus-Malus, Miljözoner – Infrastrukturminister Thomas Enroth
– Trafikborgarrådet Daniel Helldén
– Riksdagens skatteutskott
– Finansdepartementet – Petter Klasson, Momsutredning
– Boverksutredningen – Thomas Norman
-Seminarium om brottsförebyggande insatser – Rikspolischefen, Fredrik Reinfeldt m.fl – 15 april

-Nya tjänster nya resvanor – Stockholms stad – 2 april

– Sustainable mobility- Fleet, future & fuels – 5 april

-Riksdagens skatteutskott – Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen – 24 april -Möte med trafikborgarrådet/utskottet – Daniel Helld`en m.fl. – 16 maj
-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – 3 september – BUS
-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – 3 september – FORES
-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – 17 september – BIL Sweden -Transportstyrelsen – Hur får vi tillgång till fordonsrelaterade uppgifter – 3 september -Seminarium – Laddat för Elbilar – Stockholms Stad – 4 september
– Workshop med prof. Maria Börjesson och Jonas Eliasson angående ”smarta ..” – 11 okt -Uppföljning – Trafikborgarrådet Daniel Helldén – ”Den smarta staden”
-Debattartikel – DN, DI SvD – Trängselskatter och andra avgifter
-Möte med (C) trafikutskott i Riksdagen – 15 okt
-Möte med (SD) trafikutskott i Riksdagen – 4 nov
-Möte med (KD) trafikutskott i Riksdagen – 20 nov
-.Möte med (M) trafikutskott i Riksdagen – 27 nov
-Möte med övriga Riksdagspartier – t.b.d
-Stor insats tillsammans med JKL – Påverka Bilpoolsfrågan och flytta fram branschens position -Kammarkollegiet – Inför den nya SMV upphandlingen – 8 november
-Stora Mobilitetsdagen – (Nytt format på ”Stora Bildagen”) – 10 dec

Planerade insatser:

  • –  Seminarium i Riksdagen med Jens Holm (V) ordf. trafikutskott – 22 januari
  • –  Möte med Martin Persson IVL delad mobilitet – 23 januari
  • –  Återträff med Bilpoolsutredningen – 28 januari 2020
  • –  Möte med Maria Stockhaus (M) trafikutskott i Riksdagen – 4 februa

Ekonomi

2019 har gått i enlighet med den budget som styrelsen godkände i november 2018 och de nya medlemsavgifterna som antogs i december 2018. Den minnesgode kommer ihåg att vi budgeterat medlemsavgifter till MSEK 3,1 under 2019. Vi har under året fått in MSEK 3,0 vilket väl speglar de drygt 100 medlemmar som betalat sin avgift och de ca 10 medlemmar som valt att kliva av. Intäkten för utbildningar kommer att landa på 0,9 MSEK vilket är 100 TSEK bättre än budget och kompenserar till fullo.

Kostnaderna ligger helt i linje med budget. Förbundet ligger dock ute med SEK 225.000 med anledning av processen mot STIM/Sami.

Årsbokslutet för 2019 är färdigställt och visar slutligen SEK 21.760 efter skatt för Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB och SEK 171.814 för förbundet, Biluthyrarna Sverige.

Våra rättsprocesser – Stim/SAMI & KO/KoV

Stim/SAMI

Efter att domslutet gått oss emot i Patent- och marknadsdomstolen, överklagade vi till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Huvudförhandlingen där hölls i två dagar, 28:e och 29:e november. Dom avkunnades den 17 januari 2018 och gick i vår favör.

Efter det har motparten överklagat och Högsta Domstolen har tagit upp målet till överprövning. HD har också begärt förhandsbesked i några delfrågor hos EU-domstolen. Yttrande har under perioden jobbats igenom och ingivits till EU-domstolen. EU-domstolen höll förhandling i målet den 6 november med vårt och SAMIs deltagande.Den 15 januari 2020 meddelades genraladvokatens förslag till beslut i vår favör. Slutlig dom från HD kan förväntas under 2020.

 

KO/KoV

Under alla år har vi haft en bra relation till och ett gott samtal med Konsumentverket och konsument Europa angående våra ”Allmänna hyresvillkor”, på baksidan av våra hyresavtal.

Därför blev vi en smula överraskade då det plötsligt damp ner en stämningsansökan från Konsumentombudsmannen gällande oskäliga avtalsvillkor avseende vår punkt 8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet.
Konsumentombudsmannen stämmer Biluthyrarna Sverige att mot vite ej längre få rekommendera hyresvillkor innehållande nuvarande ordalydelse med strikt ansvar för hyrestagaren.

Patent- och Marknadsdomstolen har avgivit dom i målet och tyvärr gick det oss emot. Vi har överklagat domen och hunnit få besked från PMÖD om att även överprövningen går oss emot.

Biluthyrarna Sverige har därefter omedelbart dragit tillbaka sin rekommendation om strikt ansvar och en ny definition, utgående från presumtionsansvar för privatpersoner och samma strikta ansvar som tidigare för avtalskunder har tagits fram. De nya allmänna hyresvillkoren lanserades till våra medlemmar 10 okt, alltså början av kvartal 4 för att börja användas. På grund av administrativa skäl har införandet av de nya villkoren dröjt hos flera av våra stora medlemmar och KO har därför agerat med hot om åtgärder mot dessa.

Processerna har till dags dato kostat ca MSEK 4,0.

 

Anders Trollsås, vd