VD / Generalsekreterare summerar 2018

VD / Generalsekreterare summerar 2018

Kära kollegor och medlemmar,

Jag vill börja med att tacka alla för ett utomordentligt bra år, 2018. Det bästa året någonsin, igen, ur ett branschperspektiv.

Här kommer en sammanfattning av det gångna året, ur förbundets perspektiv. Vi försöker lyfta fram vad som pågår, vad som förefaller vara viktigt framöver och vad vi i förbundet gör och bidrar med. Vi har försökt att dela upp de olika huvudämnesområdena på ett begripligt och tydligt sätt.

 

Medlemmar – Hur utvecklas förbundet

Sedan några år tillbaka ligger medlemsantalet i förbundet tämligen stilla. Det är inte så att inget händer och att samma medlemmar finns med år efter år. Det är snarare en följd av en mindre, konstant konsolidering. Den konsolideringen har tagit fart de senaste två åren.

I år har 8 nya medlemmar tillkommit medan lika många har slutat. Detta beror antingen på att de har gått upp i en gruppering eller system som redan är medlemmar, slutat med sin verksamhet eller i något enstaka fall gått i konkurs.

Vi är vid utgången av 2018 exakt  110 unika medlemmar med 470  bolag bakom.

 

Omvärlden – Vad pågår och vad påverkar oss

Hela världen pratar numera om all möjlig form av bildelning, däribland biluthyrning, som en viktig del av den framtida transportlösningen. De allra flesta, inklusive EU-kommissionen och den svenska regeringen, är överens om att själva ägandet av transportmedel inte längre är lika betydelsefullt som tidigare. I varje fall inte i de större städerna. Miljö- och trängselproblematik hjälper också till att skynda på utvecklingen. Efter att framförallt politiker, under en lång tid koncentrerat sina lösningar till så kallade bilpooler, börjar man i allt större utsträckning nu förstå att även traditionell biluthyrning gör samma sorts nytta. I tillägg till detta har ju biluthyrningen hittat en affärsmodell som är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Man har också på många håll begripit att en mer flexibel och säker tillgång till hyrbil är en absolut förutsättning för att människor ska våga släppa ifrån sig sina bilar. Framtiden kommer att kräva ett förstående samförstånd mellan kollektiv trafik, samåkning, taxi, biluthyrning och annan bildelning. Ur det perspektivet är branschens framtid mycket ljus. Här gäller det att fortsätta bevakningen och arbetet med att alla aktörer får konkurrensneutrala förhållanden att verka under. Detta jobbar BUS hårt med såväl mot svenska politiker som mot EU-politiker genom Leaseurope, där vi är medlemmar och aktiva.

Det eventuella införandet av miljözoner i Stockholm ställer till det, inte bara för invånarna och besökarna, utan även för oss i branschen. Förslaget går ut på att endast tillåta nya bensin- och dieseldrivna bilar i en zon och endast el- och gasdrivet i den inre zonen. Få andra länder och få andra städer har så långtgående begränsningar och egentligen vet ingen exakt vilka effekter det verkligen har. Nu har trafikborgarrådet i Stockholm, som visade sig bli samma borgarråd trots majoritetsskifte!, och miljörörelsen i övrigt bestämt sig för att helt fokusera på förekomsten av kväveoxid och därmed, för tillfället, släppt koldioxidproblemet! Det stora problemet för oss, som verkligen kan vara en del av lösningen, är ju att det ”hattas” fram och tillbaka inom politiken. Se till att vi får långsiktigt tydliga regler att spela efter och på en konkurrensneutral marknad med relevanta ”piskor och morötter” så ska ni se att vi skyndar på utvecklingen i rätt riktning. Det är ju nämligen så att vår bransch årligen står för ungefär 10% av den totala nybilsförsäljningen så vi kan verkligen vara med och påverka om vi bara får vettiga förutsättningar.

För övrigt pratas det väldigt mycket om elektrifiering, där utvecklingen nu går väldigt fort, självkörande bilar, artificiell intelligens och vem som ska äga bilens information. Det tar vi lite längre fram men till dess så håller vi ett vakande öga över utvecklingen även på de områdena.

 

Statistik – Hur går det för branschen

Som alla vet så samlar vi på branschförbundet in siffror för att kunna publicera dessa som allmän läsning för medlemmar, media och andra intressenter. På en aggregerad nivå publiceras dessa siffror på denna hemsida årsvis och med viss fördröjning för att gå i takt med gällande regelverk för full konkurrens. Här är ett utdrag ur rapporten för 2018 och omfattar helåret 2018 jämfört med motsvarande period året innan. De här siffrorna omfattar de sju största aktörerna sammantaget. I årssammanställningen tar vi med alla aktörer i branschen. Den sammanställningen hittar man här på vår hemsida under Aktuellt/Branschstatistik.

 

                                          2017                                 2018            diff %                                

 

Antal bilar                         35.067                               36.517         +4,1

Hyror                                 1.700”                                1.702”          +0,1

Dygn                                  7.835”                                8.303”          +6,0

Omsättning                       3.230”                                3.454”          +7,0

 

Säkerhet & Informationsregistret – Hur ligger vi till och hur påverkar GDPR oss 

Nuläge

Genom att förse medlemsföretagen med uppgifter ur informationsregistret bedriver Biluthyrarna tillståndspliktig kreditupplysningsverksamhet. Uppgifterna i informationsregistret rapporteras in till Biluthyrarna av medlemsföretagen. Biluthyrarnas kreditupplysningsverksamhet omfattas idag av ett tillstånd som meddelades av Datainspektionen i maj 1998.

I april 2008 gjorde Datainspektionen en inspektion av verksamheten med syfte att kontrollera vilka personuppgiftsbehandlingar som Biluthyrarna utförde enligt kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen samt att följa upp ett tidigare tillsynsärende. Datainspektionen hade vid denna inspektionen ett par mindre anmärkningar. Biluthyrarna vidtog åtgärder i enlighet med Datainspektionens rekommendation. Kreditupplysningsverksamheten har, i allt väsentligt, inte genomgått några förändringar sedan 2008.

Den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Biluthyrarnas kreditupplysningsverksamhet får därmed anses ske i överensstämmelse med nuvarande regelverk dvs. kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen.

Dataskyddsförordningen (”GDPR”)

GDPR började tillämpas den 25 maj 2018. Lagstiftningsarbete i anledning av GDPR pågår bl.a. genom en översyn av kreditupplysningslagen.

Baserat på den information som idag finns tillgänglig avseende tolkningen av GDPR är bedömningen att GDPR inte kommer att ha någon avgörande påverkan på Biluthyrarnas möjligheter att fortsätta med kreditupplysningsverksamheten.

 

Utbildning & Certifiering – Hur ser efterfrågan och framtiden ut

Vid ett möte med Transportstyrelsens utvecklingsavdelning förra hösten, bestämdes att vi i Biluthyrarna Sverige tills annat sägs ska fortsätta att bedriva utbildning i biluthyrning på sätt som tidigare. Som enda licensierad utbildare och examinerare, har vi alltså fått TPS fortsatta förtroende att göra detta. Biluthyrning är ju inte avreglerad utan kräver tillstånd, som alla vet. Vi ser ett ökat intresse för att vilja starta biluthyrning. Inte minst är det många av de nya svenskarna som kommit till vårt land de senaste åren som ser en möjlighet att tjäna sitt levebröd på den växande hyrbilsmarknaden. Det är dock av yttersta vikt att detta görs under kontrollerade och välordnade former anser såväl TPS som vi inom förbundet.

 

Under 2018 utbildade vi:

– Starta och Driva Biluthyrning                                 95 personer

– Tillägg för uthyrning av Tunga Fordon                 21 personer

– Självstudier med examination                                75 personer

 

Våra rättsprocesser – Stim/SAMI & KO/KoV

Stim/SAMI

Mellan 2011 och 2014 hade vi, för branschens räkning, ett avtal med såväl Stim som SAMI i vilket det reglerades hur vi skulle ersätta upphovsrättsinnehavarna för den musik som våra kunder kunde komma i åtnjutande av i samband med hyra av bil. När frågan senare prövades i norsk domstol, fick biluthyrarna där rätt, och behövde ej längre ersätta upphovsrättsorganisationerna.

Mot denna bakgrund bestämde Biluthyrarna Sverige för medlemmarnas räkning, att säga upp avtalet med Stim och SAMI med omedelbar verkan.Efter många turer fram och tillbaka återstod endast möjligheten för Biluthyrarna att stämma, i det här fallet, SAMI. I en så kallad negativ fastställelsetalan begärde vi att inte behöva betala de fakturor som Stim och SAMI ställt ut till respektive hyrbilsbolag.

Efter att domslutet gått oss emot i Patent- och marknadsdomstolen, överklagade vi till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Huvudförhandlingen där hölls i två dagar, 28:e och 29:e november. Dom avkunnades den 17 januari 2018 och gick helt på vår linje.

Efter det har motparten överklagat och Högsta Domstolen kommer nu att ta upp målet till överprövning. HD har också begärt förhandsbesked i några delfrågor hos EU-domstolen. Besked kan förväntas under 2019.

KO/KoV

Under alla år har vi haft en bra relation till och ett gott samtal med Konsumentverket och konsument Europa angående våra ”Allmänna hyresvillkor”, på baksidan av våra hyresavtal.

Därför blev vi en smula överraskade då det plötsligt damp ner en stämningsansökan från Konsumentombudsmannen gällande oskäliga avtalsvillkor avseende vår punkt 8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet.

Konsumentombudsmannen stämmer Biluthyrarna Sverige att mot vite ej längre få rekommendera hyresvillkor innehållande nuvarande ordalydelse med strikt ansvar för hyrestagaren.

Patent- och Marknadsdomstolen har avgivit dom i målet och tyvärr gick det oss emot. Vi har överklagat domen och vi väntar nu på dom från PMÖD. Besked inom kort kan förväntas.

 

Ekonomi – Hur är förbundet finansierat och hur går det?

Enligt förbundets stadgar ska vi finansieras av, i första hand, medlemsavgifter och kursavgifter. För att klara av alla åtaganden och uppgifter i den nya delnings- och mobilitetstiden vi lever i, har styrelsen och därefter ett extra årsmöte beslutat om nya medlemsavgifter från och med 2019.

Medlemsavgifterna per år ser från 2019 ut på följande vis:

  • Medlemsavgift till förbundet               2000:-
  • Serviceavgift till BUS AB                       5000:-
  • Avgift per bil upp till 3.000 bilar         110:-
  • Tillägg över 3.000 bilar                         12:- per bil

Kursavgifterna för utbildningen omsatte under 2018 ungefär 1.000.000 SEK och bidrar därigenom med nästan en tredjedel av de totala intäkterna för Biluthyrarna Sverige.

De senaste åren har vi fått verksamheten att gå runt. Vi kommer nu att klara att utföra det vi är ålagda att göra och vi har dessutom lyckats bygga upp ett litet kapital och en robust kassa. Helt enligt de instruktioner våra medlemmar har givit oss via den valda styrelsen.

 

Viktiga datum 2019 – När är årsmötet och vad händer i övrigt?

Biluthyrarna Sveriges styrelse har tre till fyra ordinarie möten per år. Protokoll från dessa möten finns att tillgå på vår hemsida om man är medlem och har ett eget logg in. I tillägg till det kommer ett konstituerande möte och ett årsmöte eller förbundsmöte som det egentligen heter. Ibland krävs extrainsatta styrelsemöten då vi har stora frågor att snabbt fatta beslut i.

Årsmötet för 2019 kommer att hållas den 23 maj på plats som meddelas senare. Håll dig informerad via vår hemsida för allt spännande som händer.

 

Stort lycka till med 2019

Anders Trollsås, vd