VD summerar 2020

VD summerar 2020

 

Här kommer en sammanfattning av det märkliga året 2020

 

 

2020 blev inte alls vad vi hade trott och hoppats på då vi gick in i det. Första kvartalet flöt på bra ända tills vi kom in i mitten av mars då pandemin slog till med full kraft. Därefter har branschen slitits mellan hopp och förtvivlan och avslutades med en nedgång motsvarande 27,8 % av alla transaktioner från 2019 och en nedgång med exakt 20,0% avseende omsättning för helåret 2020. Flygplatsverksamheten har tappat närmare 90% av föregående år och ännu syns ingen ljusning i det avseendet. Däremot har uthyrning till privatpersoner och transportfordon gått riktigt hyggligt, särskilt i de större städerna.

 

Medlemmar

Vi var vid utgången av december 2020 exakt 100 unika medlemmar med totalt ca 470 bolag bakom. Efter justeringen av medlemsavgiften har några av de mindre medlemmarna valt att hoppa av precis så som vi förutspådde i samband med förändringen av medlemsavgiften inför 2019. Sammantaget har vi fått 3 nya medlemmar under året och 7 har lämnat.

 

Utbildning

Under 2019 utbildade vi 172 personer i Starta och Driva Biluthyrning. Detta är helt i linje med föregående år och förväntan.
Vi hann genomföra ett fysiskt kurstillfälle i februari och därefter har har vi utbildat 101 personer genom vår E-learning modul som sattes i drift under året. Detta har visat sig vara mycket uppskattat och lyckat. Detta torde vara en av de mer lyckade satsningar gällande ”timingen”, som BUS har gjort.

 

Säkerhet

Under perioden har möten hållits i vår egen säkerhetsgrupp tillsammans med polis och larmtjänst för att stävja stölder, bedrägerier och olovliga brukanden/förfoganden. 2020 var relativt sett ett mycket bra år för vår bransch i detta avseende. Särskilt för medlemmar i förbundet med tillgång till informationsregistret och närkontakt med polis och larmtjänst. Uppkopplingen mot 365id har sannolikt också varit till vår fördel. En heltäckande analys av årets tillgrepp, efterlysningar och återfunna fordon pågår tillsammans med polis och larmtjänst. Detta för att identifiera system och mönster för att kunna motverka dessa.

Under perioden har vi även deltagit i möten med Finansbolagens Förenings ”säkerhetsgrupp för fordonsfrågor”. Detta har skett digitalt.

Säkerhetsgruppens stora info. möte avhölls den 17 november och hölls även det, digitalt.
Vidare har vi deltagit i den särskilda gruppering som bearbetar polis och andra myndigheter för att kväsa internationell organiserad brottslighet. Detta gör vi tillsammans med Bil Sweden, Försäkringsbranschen, Transportföretagen, Stöldskyddsföreningen med flera.

 

Statistik

Här är ett utdrag ur rapporten för helåret 2020. De här siffrorna omfattar de sju största aktörerna sammantaget. I årssammanställningen tar vi med alla aktörer i branschen. Den sammanställningen hittar du inom kort på vår hemsida under Aktuellt/Branschstatistik.

 

                                           2020                       2019                       diff %

Antal bilar                        32.438                   36.057                     -10,0

Hyror                                 1.225″                     1.696″                     -27,8

Dygn                                  6.800”                      8.413”                    -19,2

Omsättning                      2.870”                      3.592”                    -20,0

Beläggning                        58,1                       64,7                           -6,6%

 

Omvärlden

Den så kallade bilpoolsutredningen kom med sitt betänkande under Q2. Utredningen fick namnet ”Motorfordonspoolsutredningen” och kom i stort sett fram till två saker. För det första är det inte möjligt att, under rådande lagstiftning, ändra momssatsen på delade mobilitetstjänster så länge hyrestagaren utför transporten av sig själv! För det andra kom man fram till att med viss ändring i förordningen skulle det vara möjligt för kommuner och regioner att upplåta särskilda parkeringsplatser, mot vederlag, för all slags delad mobilitet om man så önskar! Det var helt i linje med vad vi frenetiskt och via åtskilliga kanaler har låtit framföra till utredningen.

De allra flesta, inklusive EU-kommissionen och den svenska regeringen, är överens om att själva ägandet av transportmedel inte längre är lika betydelsefullt som tidigare. I varje fall inte i de större städerna. Miljö- och trängselproblematik hjälper också till att skynda på utvecklingen. Efter att framförallt politiker, under en lång tid koncentrerat sina lösningar till så kallade bilpooler, börjar man i allt större utsträckning nu förstå att även traditionell biluthyrning gör samma sorts nytta. I tillägg till detta har ju biluthyrningen hittat en affärsmodell som är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Man har också på många håll begripit att en mer flexibel och säker tillgång till hyrbil är en absolut förutsättning för att människor ska våga släppa ifrån sig sina bilar. Framtiden kommer att kräva ett samförstånd mellan kollektiv trafik, samåkning, taxi, biluthyrning och annan bildelning. Ur det perspektivet är branschens framtid mycket ljus. Här gäller det att fortsätta bevakningen och arbetet med att alla aktörer får konkurrensneutrala förhållanden att verka under. Detta jobbar BUS hårt med såväl mot svenska politiker som mot EU-politiker genom Leaseurope, där vi är drivande och aktiva.

Vi får just nu bra gehör från svenska politiker och myndigheter kring nyttan med biluthyrning som en fungerande form av delad mobilitet..

 

Påverkan och opinion

Under perioden har kontakter/påverkan hållits med:

– Transportstyrelsen – GD,Fordonsinfo. Om Trängselskatt, Målvaktslag, Bonus-Malus, Miljözoner

– Infrastrukturminister Thomas Enroth

– Trafikborgarrådet Daniel Helldén

– Riksdagens skatteutskott

– Boverksutredningen – Thomas Norman

-Seminarium om brottsförebyggande insatser – Rikspolischefen, Fredrik Reinfeldt m.fl

-Nya tjänster nya resvanor – Stockholms stad – 2 april

– Sustainable mobility-Fleet, future & fuels

-Riksdagens skatteutskott – Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen –

-Möte med trafikborgarrådet/utskottet – Daniel Hellde´n m.fl.

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool  – BUS

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool  – FORES

-Utredningen – Definition av bil-, moped- och Mc Pool – BIL Sweden

-Transportstyrelsen – Hur får vi tillgång till fordonsrelaterade uppgifter

-Seminarium – Laddat för Elbilar – Stockholms Stad

– Workshop med prof. Maria Börjesson och Jonas Eliasson angående ”smarta ..”

-Uppföljning – Trafikborgarrådet Daniel Helldén – ”Den smarta staden”

-Debattartikel – DN, DI SvD – Trängselskatter och andra avgifter

-Möte med (C) trafikutskott i Riksdagen

-Möte med (SD) trafikutskott i Riksdagen

-Möte med (KD) trafikutskott i Riksdagen

-.Möte med (M) trafikutskott i Riksdagen

-Möte med övriga Riksdagspartier

-Stor insats tillsammans med JKL – Påverka Bilpoolsfrågan och flytta fram branschens position

-Kammarkollegiet – Inför den nya SMV upphandlingen

-Stora Mobilitetsdagen – (Nytt format på ”Stora Bildagen”)

-Seminarium i Riksdagen med Jens Holm (V) ordf. trafikutskottet

-Möte med Martin Persson IVL delad mobilitet

-Återträff med Bilpoolsutredningen

-Möte med Maria Stockhaus (M) trafikutskott i Riksdagen

Ekonomi

Avseende branschförbundets ekonomi för 2020 så har den gått i enlighet med den budget som styrelsen godkände i december 2019 och de nya medlemsavgifterna som antogs i december 2018. Vi har budgeterat medlemsavgifter till MSEK 3,1 under 2020 och dessa har kommit in i vederbörlig ordning. Intäkten för utbildningar, per helår, landar på 950.000 MSEK vilket är 50 TSEK bättre än budget.

Kostnaderna ligger helt i linje med budget. Vi har brukat lite mer pengar än budgeterat på pr/kommunikation men också fått ut mer än vi brukar. Omvänt har vi inte förbrukat motsvarande när det gäller informationsregistret, resor och Leaseurope m.m. Resultatet för året kommer att vara i linje med förväntat.

 

Våra rättsprocesser – Stim/SAMI 

Stim/SAMI

Efter att domslutet gått oss emot i Patent- och marknadsdomstolen, överklagade vi till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Huvudförhandlingen där hölls i två dagar, 28:e och 29:e november. Dom avkunnades den 17 januari 2018 och gick i vår favör.

Efter det har motparten överklagat och Högsta Domstolen har tagit upp målet till överprövning. HD har också begärt förhandsbesked i några delfrågor hos EU-domstolen. Yttrande har under perioden jobbats igenom och ingivits till EU-domstolen. EU-domstolen höll förhandling i målet den 6 november med vårt och SAMIs deltagande. Den 15 januari 2020 meddelades generaladvokatens förslag. Slutligt svar kom från EU-domstolen i april och gick helt i vår favör. Därefter har motparten valt att dra tillbaka sin överklagan till HD och därmed har domen från Patent- och marknadsöverdomstolen vunnit laga kraft och saken är därmed utagerad. SAMI ålades vidare att stå för de upplupna rättegångskostnaderna som uppstått under fem års processande.

 

Framgångar BUS 2020

 

  • Bilpoolsutredningen
  • STIM/Sami
  • Hyresnedsättning SNI
  • Samverkan Bil Sweden/Transportföretagen
  • Politisk relevans
  • Mediarelevans/coverage
  • Lansering av
  • E-learning

 

Anders Trollsås, vd