Press & Info

Kvartals Brev Q2

Klicka på länken nedan för att hämta dokumentet.

kvartalsbrev Q2 v.7

Hantering av miljöbilspremien viktig

Skyndsam hantering av miljöbilspremien viktig

Regeringen har i höständringsbudgeten för 2021 föreslagit att anslaget för klimatbonus ska tillföras 1 900 miljoner kronor, eftersom registreringarna av bilar med klimatbonus har varit större än prognosticerat. Riksdagen beslutar om höständringsbudgeten den 24 november. Om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget kommer Transportstyrelsen att kunna återuppta utbetalningen av klimatbonus i början av december.

För Biluthyrarnas medlemsföretag är det mycket angeläget att utbetalningen sker skyndsamt. Det påverkar Sveriges omställning till fordon med lägre utsläpp på tre sätt:

  1. Fordon med låga utsläpp kommer snabbare ut på marknaden
  2. Lägre priser för att dela/hyra bil, vilket kommer konsumenter tillgodo och underlättar omställning till att dela/hyra istället för att ha egen bil
  3. Ett rikare urval och mer konkurrens för konsumenter genom att fler fordon med olika körsträckor och priser kommer ut på andrahandsmarknaden.

Bildelningsföretag spelar en central roll i omställningen mot en mer miljöriktig fordonspark genom att registrera nya personbilar som efter åtta till tio månader i normalfallet tillgängliggörs på begagnatmarknaden. Det ger konsumenter ett större urval och lägre priser. Nuvarande situation med komponentbrist och långa leveranstider på nya bilar gör denna marknadseffekt än viktigare. Bildelningsföretagen har hög prioritet hos biltillverkare och kan köpa stora volymer nya fordon som uppfyller kraven för miljöbonus med rabatter. Detta gör det sedan möjligt att efter åtta till tio månader sälja fordonen vidare till konsumenter – och åter registrera nya delningsfordon som erhåller miljöbonus. Huvuddelen av de lätt begagnade personbilar med låga utsläpp som säljs på marknaden är före detta delningsbilar/hyrbilar – det handlar om ca 30 000 personbilar per år som når marknaden på detta sätt.

En ny miljöbil är väsentligt dyrare i inköp och innebär en större kapitalkostnad jämfört med en fossilbil. Till fördelarna hör bidraget till klimatomställningen, lägre driftskostnader för den som nyttjar fordonet och ett högt andrahandsvärde. För att kalkylen ska gå ihop så att bildelnings-/hyrbilsföretagen kan erbjuda konsumenter och andra som hyr och delar bil fordon med låga utsläpp till rimliga villkor är klimatbonusen nödvändig.

Normal innehavstid är åtta till tio månader, klimatbonusen utbetalas strax efter sex månaders innehav. I normalfallet är detta inga problem. På grund av de förseningar med utbetalningar som uppstått under 2021 har flera av Biluthyrarnas medlemsföretag miljöbilar där innehavstiden gått ut, samtidigt som fordon ofördröjligen ska återlämnas till generalagent/vagnparksägare då löptiden gått ut. Detta trots att innehavstiden varit mer än sex månader. För att få miljöbonusen utbetald måste man fortfarande vara ägare till fordonet. För en konsument, ett företag eller ett företag som upplåter fordon för företags-/privatleasing innebär detta inte något större problem, men för Biluthyrarnas medlemmar innebär det att medlemsföretagen måste behålla fordonen i väntan på att klimatbonusen utbetalas. Som en följd kommer färre begagnade miljöfordon ut på marknaden och konsumenter får ett mindre urval samt betalar högre priser, eftersom utbudet är litet och konkurrensen begränsad. I nuläget, med brist på nya bilar, blir denna marknadseffekt betydande.

En ytterligare effekt är att bildelnings-/hyrbilsföretagen tvingas ta ut högre priser. Miljöbonusen är 70 000 kr för elbilar, vilket innebär 8 750 kr per månad. Detta gör det möjligt att erbjuda konsumenter och andra som delar/hyr lägre priser. När innehavstiden blir längre behöver hyrbils-/bildelningsföretagen ta ut motsvarande högre pris för att täcka kostnaderna. Även för laddhybrider blir effekten påtaglig, det rör sig då om 3-4 000 kr per månad.

Av dessa skäl är det mycket angeläget att utbetalningen av klimatbonus till bildelnings-/hyrbilsföretagen sker så snabbt som möjligt.