Hyra Bil

Hyra bil av våra medlemmar

Här kan du hitta ett professionellt biluthyrningsföretag bland våra medlemmar. Biluthyrarna Sverige har 112 direkta medlemsföretag och totalt  470 indirekta som tillsammans omfattar 1.200 uthyrningsställen runt om i landet. Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänligt bemötande. Vi organiserar idag över 90% av biluthyrningsföretagen i Sverige.

Du kan också ladda ner allmänna hyresvilkor, eller läs hyresavtalets finstilta i klartext. 

Almänna hyresvilkor

Ändrade hyresvillkor

Den 16 april 2019 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) en dom i mål mellan Konsumentombudsmannen (KO) och Biluthyrarna. Domen, som inte går att överklaga, innebär att Biluthyrarna förbjuds att rekommendera medlemmar att tillämpa punkt 8 i Biluthyrarnas Allmänna hyresvillkor som lyder: “HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.” PMÖD anser att detta avtalsvillkor är oskäligt för en konsument då det innebär att konsumenten får ett s.k. strikt ansvar för skada på eller förlust av fordonet, dvs. hyrestagaren kan behöva ta ansvar för skador på det hyrda fordonet även om han eller hon inte har varit oaktsam eller vållande till en skada.

Domen innebär att Biluthyrarna omgående upphör att rekommendera sina medlemmar att tillämpa punkt 8 i sina hyresavtal vid konsuments hyra av fordon. [Till dess att Biluthyrarna har reviderat de Allmänna hyresvillkoren rekommenderar Biluthyrarna att medlem tillsvidare tillämpar den tidigare ansvarsbestämmelsen som fanns i de Allmänna hyresvillkoren till och med 2006: ”Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förekommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet.”

Bakgrunden till tvisten är att KO väckte talan mot Biluthyrarna 2016 med yrkande att Biluthyrarna skulle förbjudas att rekommendera sina medlemmar att använda punkt 8 i hyresvillkoren gentemot konsumenter. Grunden för KO:s talan är lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden som gäller för avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. Om ett avtalsvillkor som en näringsidkare använder när de erbjuder varor och tjänster till konsumenter med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten får en domstol förbjuda näringsidkaren att i använda detta villkor eller väsentligen samma villkor. Förbud får meddelas endast om det är motiverat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse, något som KO har ansett att det gjorde.

Biluthyrarna har under tvistens gång hävdat att ansvarsfördelningen mellan biluthyrare och hyrestagare är balanserad och att principen som återfinns punkt 8 är skälig. Detta då hyrestagarens kostnad vid skada i princip alltid begränsas av självrisk som dessutom kan begränsas ytterligare genom särskild överenskommelse och tilläggsavgift i hyresavtalet. Mot bakgrund av att ett fordon har ett stort värde, och att det finns en påtaglig risk för skada vid framförande av fordon, har Biluthyrarna argumenterat att hyrestagararens kostnad vid skada rimlig, särskilt då biluthyraren för stå för den största kostnaden i form av försäkringspremier och utebliven intäkt under fordonets reparation. Den nu förbjudna punkt 8 har dessutom löst situationer när ord står mot ord vid återlämnade av fordon, dvs. när hyrestagaren har påstått att fordonet har framförts aktsamt trots att det kan ha haft omfattande skador.

Oaktat Biluthyrarnas inställning och argumentation har nu PMÖD dock gjort samma bedömning som underinstansen, Patent- och marknadsdomstolen, gjorde 2018. Punkten 8, innebär att hyrestagaren bär ett strikt ansvar för skada på eller förlust av fordonet något som avviker från det presumtionsansvar som hyrestagaren har enligt dispositiv rätt, dvs att hyrestagaren är ansvarig om det inte visas att han eller hon varit aktsam. Vid PMÖD:s helhetsbedömning av parternas samtliga rättigheter och skyldigheter enligt hyresvillkoren är domstolens slutsats att klausulen om strikt ansvar inte uppvägs av andra, för konsumenten mer förmånliga villkor. En samlad bedömning har därför utmynnat i att avtalsvillkoret är oskäligt, varför Biluthyrarna vid vite förbjuds att rekommendera biluthyrare ett sådant avtalsvillkor.

Förändring av personuppgiftslagen (nya PUL/GDPR) från 25/5 2018

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som trädde i kraft i Sverige den 25/5 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av personuppgiftshanteringen och det berör alla näringsidkare i Sverige.

Det är Datainspektionen som är ansvarig myndighet i Sverige. De hanterar även kontrollen av att lagen efterlevs. Biluthyrningsbranschen  har många personuppgifter som faller inom ramen för den nya lagen och det är därför viktigt att  sätta sig in i lagen. För den som inte följer lagen så är det vid en kontroll extremt höga bötesavgifter.Biluthyrarna Sverige – Personuppgifter 20180525 (1)