Godkända kursdeltagare

Här visas vilka som genomfört våra utbildningar och blivit godkända.

Det krävs yrkeskunnande för att starta biluthyrning. Enligt gällande lagstiftning skall Transportstyrelsen begära att den som söker tillstånd eller skall vara ansvarig för biluthyrning skall kunna dokumentera sitt yrkeskunnande.

Tvådagarskursen ”Starta och driva biluthyrning,” är  ersatt av Elearning,  uppfyller kraven enligt Transportstyrelsen föreskrifter om yrkeskunnande för att få tillstånd till yrkesmässig uthyrning. Deltagaren får efter genomgången kurs och godkänt skriftligt prov ett examensintyg som utgör underlaget vid ansökan om tillstånd att starta eller ansvara för rörelse inom biluthyrningsbranschen.

Gör ett urval från menyn till vänster.

Transporstyrelsen:

Prövning

Transportstyrelsen prövar om den sökande är lämplig att bedriva uthyrningsrörelse. Den sökande måste uppfylla vissa krav på bland annat yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt laglydnad i övrigt.
Prövningen omfattar den sökande, som kan vara en fysisk person (enskild firma) eller en juridisk person (till exempel ett aktiebolag).
I fråga om juridiska personer omfattar prövningen också personer som kan bestämma över verksamheten. Det gäller den verkställande direktören och andra personer i företagets ledning, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är aktieägare eller närstående till aktieägare samt bolagsmännen i handels- och kommanditbolag. Den som ska vara ansvarig för uthyrningsverksamheten i ett bolag kan men behöver inte vara ägare eller sitta i bolagets styrelse. Vem som räknas som närstående anges i Konkurslagen (1987:672).

Ansvariga personer ska däremot vara bosatta i Sverige. För en tillståndshavare som har sitt säte eller är bosatt inom EES får dock den eller de ansvariga vara bosatta inom EES-området.

Yrkeskunnande

I fråga om juridiska personer gäller kravet på yrkeskunnande den som är ansvarig för verksamheten.

Med yrkeskunnande avses sådana kunskaper som behövs för att driva en uthyrningsrörelse: juridik, företagsledning, tillstånd för uthyrningsrörelse, tekniska normer, driftförhållanden och trafiksäkerhet .

Transportstyrelsen prövar även om den sökande har skaffat yrkeskunnande på annat sätt om han eller hon inte har gått utbildningen. Den som söker och vill uppvisa yrkeskunnande på annat vis måste skicka intyg till Transportstyrelsen som styrker yrkeskunnandet. Intygen ska vara skrivna av en oberoende part. Det betyder att den som ska vara ansvarig för verksamheten (eller närstående till den ansvarige) kan inte skriva intyget själv.