Debatt artikel i DI Gällande internationella stöldligor.

Debatt artikel i DI Gällande internationella stöldligor.

Debattartikel om Tullens befogenheter

Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till utökade befogenheter för Tullverket att ingripa mot stöldgods. Vi välkomnar visserligen regeringens förslag, men förslaget kommer enligt vår uppfattning tyvärr inte att stoppa stöldligornas härjningar. Förslaget leder sannolikt till att det blir något svårare att föra in stöldgods i landet, men det kommer inte att begränsa utflödet av stöldgods ur landet.

De internationella stöldligornas härjningar plågar Sverige sedan flera decennier. Enligt statistik från Svensk Försäkrings dotterbolag Larmtjänst beräknas stöldligorna föra ut stulet försäkrat gods ur Sverige till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor årligen. Räknar man in värdet av oförsäkrat gods som stjäls från exempelvis butiker, byggarbetsplatser och lantbruk är värdet sannolikt betydligt högre. Till detta kan läggas kostnader för avbrott i verksamheter och produktion. Ligorna gör under sina turnéer även villainbrott och begår drivmedelsstölder vilket drabbar ytterligare tiotusentals brottsoffer varje år och bidrar till otryggheten i samhället.

I stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar gränsen antingen över Öresundsbron eller via någon av landets tiotal färjehamnar. En liten mängd stöldgods förs även ut över landgränsen till Finland. Regelbundna och stickprovs­mässiga utförselkontroller skulle innebära en ökad risk för upptäckt. Det skulle vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att kasta grus i ligornas väloljade maskineri.

Sedan flera år tillbaka har vi fört fram att Tullverket bör få befogenhet att kontrollera utförsel av stöldgods, gripa gärningsmän och beslagta stöldgods. Några sådana befogenheter finns inte idag. Ett enkelt sätt att åstadkomma detta vore att göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott. Tullverket skulle då ha samma befogenhet att ingripa mot stöldgods som mot vapen och narkotika. Riksdagen har vid två tillfällen under den senaste mandatperioden gjort tillkännagivanden om att regeringen snarast bör återkomma med förslag i frågan.

I oktober remitterade regeringen slutligen ett förslag om utökade befogenheter för Tullverket. Vi kan konstatera att regeringen föreslår att Tullverkets befogenhet ska begränsas till att ingripa i de fall stöldgods upptäcks i samband med ”ordinarie tullkontroll”, vilket inte löser problemet. Eftersom ordinarie tullkontroll i princip uteslutande genomförs på ingående gods så kommer de nya befogenheterna möjligen att begränsa inflödet av stöldgods till Sverige, men det kommer knappast att öka möjligheterna att upptäcka stöldgods som förs ut ur landet.

Till detta ska läggas att förslaget innebär att tulltjänstemannen endast får ingripa mot stöldgods när hen råkar hitta det i samband med en ordinarie tullkontroll.